تشویقی بریت لتس بایت Mobility افرایش تحرک 150 گرمی


قیمت : 28,000 تومان

غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
سبب افزایش تحرک