تشویقی بریت لتس بایت Munchin Mineral مراقبت از دندان 105 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها