کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت خالص گاو


غذای کامل گربه های بالغ
مناسب برای گربه های بالغ و برای همه نژاد ها
حاوی گوشت خالص گاو