کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت خالص گاو


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها
حاوی گوشت خالص گاو