کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت بره و اردک


غذای کامل گربه های بالغ
مناسب برای گربه های بالغ و برای همه نژاد ها
حاوی گوشت بره و اردک