اسکرچر 24099


مناسب برای گربه ها
جهت ناخن کشیدن و تیز کردن ناخن گربه
و جهت جلوگیری از ناخن کشیدن روی مبل ، فرش و …