تشویقی بریت لتس بایت DOCK سرگرم کننده 80 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها