گره بازکن 12 دندانه برای موهای بلند 1030231


مناسب برای سگ و گربه
مناسب برای همه نژادها
مناسب برای حیوانات با موهای بلند