مولتی ویتامین پرندگان Multisol


این محلول نیاز روزانه پرندگان به ویتامین را تامین می کند
و آنها را در برابر اثرات منفی عوامل استرس محافظت کرده
و همینطور عملکرد آنها در فصول جفت گیری را بهبود می بخشد