مواد معدنی پرندگان Deep Mineral


یک محلول برای تامین مواد معدنی مورد نیاز پرندگان و محاظت از آنها در مقابل بیماری های اسکلتی و بافتی
همچنین این محلول تخم گذاری پرندگان را افزایش داده
و سلامت آنها را در دوره تخم گذاری و پرورش تضمین میکند