خمیر مالت گربه CatiMALT


سبب دفع توپ مویی در بدن گربه ها
سبب افزایش میکروفلور طبیعی روده
موجب افزایش سیستم ایمنی بدن گربه ها