ویتامین E پرندگان E-Vitasel


قیمت : 90,000 تومان

فراهم کردن نیاز روزانه پرندگان به ویتامین E
موجب کیفیت اعمال متابولیکی در پرنده می شود
سبب افزایش ایمنی بدن پرندگان