قطره کنترل کننده سیستم گوارشی و روده Deep Kaolin


حاوی کائولن و پکتین که با تنظیم میکروفلور طبیعی روده و از بین بردن سموم روده موجب قطع اسهال و تنظیم سیستم گوارشی و روده پرندگان زینتی می شود.